Projekty

V súčasnosti je Oddelenie didaktiky chémie riešiteľom nasledovných projektov:

 

Koordinovanie národného projektu

Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu

KEGA 027UPJŠ-4/2011, Ganajová, M.: 2011-2013
Cieľom projektu je tvorba a implementácia digitálnej knižnice didaktických prostriedkov pre výučbu prierezových tém „Tvorba projektov a prezentačné zručnosti“ a „Environmentálna výchova“ Štátneho vzdelávacieho programu, ktorá je sprístupnená na stránke Školského informačného servisu.
Digitálna knižnica obsahuje didaktické výučbové zdroje (spracované z hľadiska chémie, biológie a fyziky) pre tvorbu interdisciplinárnych projektov prierezových tém.
Viac informácií: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/Index.htm

 

Riešenie medzinárodných projektov

7. RP EU - ESTABLISH - European Science and Technology in Action Building Links with Industry,
Schools and Home Id: SIS-CT-2010-244749 2010 – 2013
Cieľom projektu ESTABLISH je rozšírenie a používanie bádateľských vyučovacích metód v prírodovednom vzdelávaní žiakov a študentov vo veku 12 - 18 rokov v Európe. V rámci projektu sa vytvára v medzinárodnej spolupráci originálne vzdelávacie prostredie s metodickými materiálmi pre učiteľov a pracovnými materiálmi pre žiakov. Zároveň sa tvorí elektronické prostredie pre vzdelávanie a prípravu učiteľov na výučbu prírodovedných predmetov (fyziky, chémie a biológie) založenú na bádaní. Dôraz sa kladie na skúmanie a pochopenie súvislostí žiakmi v rámci uvedených predmetov, ale aj na prepojenie prírodovedných poznatkov s rozvojom priemyslu vo väzbe na profesijnú orientáciu žiakov. Súčasťou projektu je aj príprava pilotných skupín učiteľov, ktorí postupy overujú v praktickej výučbe a zakomponovanie bádateľských zručností do výkonov štandardov týchto predmetov na národnej úrovni.
Viac informácií: http://www.establish-fp7.eu/

7. RP EU – SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science,
Id: SIS.2011.2.2.1-1: 2012 – 2014
Cieľom projektu je podporiť učiteľov pri bádateľsky orientovanom vyučovaní prírodných vied (IBSE – Inquiry Based Science Education) na druhom stupni základnej školy a na strednej škole (žiaci vo veku od 12 do 18 rokov) v celej Európe. Dosiahnuť sa to má vzdelávaním učiteľov a zmenami v príprave budúcich učiteľov biológie, chémie a fyziky s využitím existujúcich modelov a zdrojov IBSE. Projekt SAILS si kladie za cieľ aj pripraviť ich nato, aby boli kompetentní v hodnotení svojich študentov v procese bádateľsky orientovanej výučby. Pre tento účel sa majú vytvoriť nové hodnotiace nástroje, ktoré majú učiteľom a ich žiakom poskytovať spätnú väzbu a pomáhať tým dosahovať vzdelávacie ciele.
Viac informácií: http://www.sails-project.eu/portal

 

Riešenie národných projektov

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Národný projekt OPV/K/RKZ/NP/2008-4, ITMS kód: 26110130083, 2008 – 2013

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Národný projekt OPV/K/RKZ/NP/2008-4, ITMS kód: 26110130084, 2008 – 2013
Špecifickými cieľmi oboch projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Realizátorom projektu je Ústav informácií a prognóz školstva.
Viac informácií na: https://www.modernizaciavzdelavania.sk

IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť
Národný projekt OPV-2011/1.2/03-SORO, ITMS kód: 26110230075

 

Ukončené projekty

koordinátor doc. Ganajová

Medzinárodné projekty:

  • Projekt Tempus Phare: „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ AC_JEP 14327-1999 (1999-2002)
  • Projekt Akcia Rakúsko-Slovensko 34s14 „Chemie und Umwelt“ (2001)
  • Projekt v rámci Ősterreichisches Ost-und Südeuropa Institut „Neue Unterrichtsformen und Verfahren im Chemieunterricht“ (2001-2002)

Národné projekty:

  • Projekt VEGA 95/5153/658 „Enviromentálne vzdelávanie v chémii všeobecnovzdelávacích škôl (1995 )
  • Projekt „Klub učiteľov chémie“ č. 2/2002 Vzdelávacia nadácia Jána Husa (2002 -2003)
  • Projekt KEGA 3/106403 „Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej vzdelávacej technológie“ (2003 – 2005)
  • Projekt KEGA 3/3004/05 „Nové technológie vo výučbe chémie a biológie u žiakov základných a stredných škôl k trvalo udržateľnému rozvoju“ (2005 – 2007)
  • Projekt KEGA č. 3/6301/08 „Vzdelávanie učiteľov chémie a prírodovedných predmetov k vybraným témam trvalo udržateľného rozvoja formou blended learning“ (2008 – 2010)
  • Projekt KEGA č. 027UPJŠ-4/2011 "Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu" (2011-2013)

Kalendár

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy